Liceum Francuskie w Warszawie jest placówką w zarządzie rodziców, zarządzane jest przez francuskie stowarzyszenie prawa prywatnego (ustawa z 1901 r.), którego członkami z urzędu są wszyscy rodzice uczniów. Zbiera się ono raz w roku podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dla dokonania wyboru przedstawicieli, którzy zasiadać będą w Radzie Zarządu. Walne Zgromadzenie jest dla całej społeczności szkolnej okazją do spotkania i omówienia problemów i wyzwań, jakie stoją przed Liceum Francuskim w Warszawie.

Zarząd Stowarzyszenia Zarządzającego Liceum Francuskim w Warszawie zapewnia realizację celów Stowarzyszenia

 • administruje placówką i zarządza jej finansami zgodnie z umową zawartą z AEFE,
 • reprezentuje Stowarzyszenie wobec obcych osób fizycznych i prawnych w granicach swej zdolności do czynności prawnych,
 • wykonuje decyzje podjęte w drodze głosowania na Walnym Zgromadzeniu,
 • opracowuje swój regulamin wewnętrzny i przyjmuje go zwykłą większością głosów członków posiadających głos decydujący,
 • wyznacza swoich przedstawicieli i koordynuje ich działania w różnych organach placówki zgodnie z przepisami obowiązującymi dla każdego z nich.

Aktualny skład Zarządu

Przedstawiciele rodziców z głosem decydującym :

 • M. Stéphane LESIEUR, Président
 • M. Marcin WERNER, Vice-président
 • M. Philippe CHAUVIN, Trésorier
 • Mme Aneta TERRIER, Secrétaire
 • M. Charles André KEENE, Secrétaire adjoint
 • M. Lionel SEVRIN,
 • Mme Anne-Sophie MASSA
 • Mme Nadège MONCLUS
 • Mme Hanna ŁAWRYNOWICZ
 • M. Dominik SOLTYSIK

Członkowie z urzedu z głosem decydującym :

 • Mathieu CARMONA, Pierwszy radca Ambasady
 • Georges DIENER, Radca kulturalny i ds. współpracy

Członkowie z urzędu z głosem doradczym :

Dyrekcja Liceum Francuskiego im. René Goscinny’ego :

 • Frédéric BIZOT, Dyrektor Liceum
 • Denis GERARD, Dyrektor administracyjny Liceum
 • Franck BIS, Dyrektor szkoły podstawowej

Członkowie z głosem doradczym

Przedstawiciele pracowników :

 • Jean-Paul SANTASOUK, przedstawiciel nauczycieli szkoły średniej
 • Anna PROŃ-ADAMOSKA, przedstawiciel nauczycieli szkoły podstawowej
 • Paulina KLEIMAN-SZARÓW

Radcy konsularni :

 • Michel MARBOT
 • Jean ROSSI
 • Pascale SEUX

Przedstawiciel Rady Szkoły:

 • Marta von MAUBERG

Dokumenty

Protokoły Walnych Zgromadzeń

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

Protokoły z posiedzeń Rady Zarządu

Protokoły z posiedzeń Rady Zarządu są do wglądu członków Stowarzyszenia Zarządzającego w sekretariacie Dyrektora po umówieniu się mailowym :  info@lfv.pl