Polityka Liceum Francuskiego w zakresie gromadzenia, wykorzystywania, przekazywania, zarządzania oraz ochrony danych osobowych podlega Ogólnemu Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO). Rozporządzenie to zapewnia osobom fizycznym dostęp do swoich danych osobowych, możliwość ich zmiany, przywrócenia oraz usunięcia. Ponadto, RODO zobowiązuje instytucje do uzyskiwania oraz dokumentowania świadomej zgody osób fizycznych, do zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich zgromadzonych, przetwarzanych i przechowywanych danych, a także do dokumentacji środków i procedur ich ochrony.

Polityka Liceum Francuskiego w Warszawie w zakresie ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych (DPO) ma za zadanie:

  • informować i pełnić rolę doradczą wobec administratora danych lub podmiotu wykonawczego, a także jego pracowników;
  • monitorować przestrzeganie przepisów europejskich i prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych;
  • pełnić rolę doradczą wobec instytucji w sprawie realizacji, w niektórych przypadkach, oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) i sprawdzać jej wykonanie;
  • współpracować z organem nadzorczym i pełnić funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego.

Jest osobą wyznaczoną do kontaktów w przypadku wszelkich pytań lub skarg dotyczących ochrony danych osobowych. Inspektorem ochrony danych osobowych (DPO) jest Pan Matthieu Ghariani, nauczyciel szkoły podstawowej. Kontakt : mghariani@lfv.pl

Administrator danych

Administrator danych osobowych ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jest prawnie odpowiedzialny za zgodność przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami. Jest osobą wyznaczoną do kontaktów w przypadku wniosków o dostęp, zmianę, przywrócenie oraz usunięcie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Pan Denis Gérard, Sekretarz Generalny Liceum Francuskiego w Warszawie. Kontakt : responsable-traitement@lfv.pl / Administrator danych, Liceum Francuskiego w Warszawie, ul. Walecznych 4/6, 03-916 Warszawa.